leiste

Ne Schötzefeßsunndach en de 50er Johre!

Et Flittarder Schötzefeß wor, es un bliev jo emmer widder e herrlich Feß für Jroße un Kleine. De Pänz denken an et Karessellche un an de Fritte-Bud, un dene Jroße jefallen de Ömzöch esu jot. De Kommandant un singe Adjutant riggen op ehre schwere Pääd vürop, de Musiker blosen met decke Backe en ehr Trööte, un de Schötze mascheeren em Takt vun der decke Trumm durch et Dörp. Mer weeß janit, wat nu besser ussüht, de Offeziere met ehre Orde un blanke Säbele, de Kääls die stolz ehr Fahne drage oder de Künning mit singer Selverkrun un dem janze Lametta vun Selverschelde öm de Liev. En de fuffzijer Johre, alsu lang vür dem Kunzil, jov et dann om Schötzefeßsunndag en der Kirch en lateinisch Huhmeß met Weihrauch un ,,Asperjes me`` un allem Dröm un Dran.
Nu wor et domols esu, dat ne janze Deil vun de Schötzebröder anjeblich de Qualm vum Weihrauch nit verdrage kunnte, un se bleven lever drusse vür der Kirch oder henger dem Turm stonn. Nit dat denne Qualm tireck jet usjemaht hät. Nä, en der Weetschaff kunnt de Qualm janit deck jenoch sin. Un och jetz wurd als irztes e Zijarettche anjemaht un ,,dä Qualm`` deef enhalleet.
Nu hat dat och de Pastur Ballof metjekräje un wullt dem ens avhelfe. Wie jesaht, vür ner Huhmeß wurd als irztes et ,,Asperjes me`` jesunge un de Pastur trok met zwei Schötze als Messedener durch de Kirch un sähnten all Lück met singem Weihwassersprengel. Bloß jingk hä dismol durch de Kirch erus op de Kirchhoff un saht, hä wöll och ens de dude Schötzebröder sähne.
Jung, wat jov dat en Rennerei vür un henger der Kirch wie de Pastur op eimol do eruskohm. Et wullt sich doch kinner blameere un sich drusse erwische loße. Se spretzten de Kirchhoffstrapp erav un rannten no alle Sigge fott.
Bloß einer, söns emmer ne brave Kirchjänger, dä Paul, dä nor hück ens schwänze wullt, dä hat et zo spät jemerk un kunnt jetz esu flöck janit fottrenne. Su leet hä sech op de Knee falle un moht sich vum Pastur sähne loße. Mein Jott, wat hat dä ärme Kääl noher an de Thek zo ligge un wat han se den jefopp.
Stefan Hammes sen.